BITIS [Bicol]

June 2, 2015 (3 years ago)
Posted in Story: Fiction, Other | Categories: Erotic Couplings, Taboo, One Night Stand | Tags: , , ,

©jason_the jackal, All Rights Reserved


Using my mother tongue, Bicol-Naga, this story is for our fellow members from the south. Pure work of fiction. Any similarity to people, living or dead is purely coincidental.


***

SA LAOG KAN SINEHAN, SOLO AKO. Pirmi man. Sa itaas ko, may nagdadalan man.. pero nakakasuya, an bitis nasa taas kan tukawan. Relax na relax.. garo mayong pakiaram. Duwa sindang magkaibanan. Pareho babae. An maka-badtrip pa ta an saro, maribokon magkakan. Nagraragot an 'Doritos' sa kada sapa’.

Naghangos ako. Inisip kung magin sibilisado kaya pinabayaan ko.

Dikit an tawo sa sinehan. Siisay pa man an madalan kan patapos ng screening sa laog nin duwang semana kan pelikulang 'Up Close and Personal..' Supog ako sa bata ko na agdahon kan aldaw na ito.. korhinon daa ako.

'Puta' sabi ko sa sadiri, 'kornihon na kung kornihon ta talagang.. mas gusto ko magdalan kaini, kesa baradilan o karastahan..'

Pero mayo akong maintindihan sa dinadalan ko. Naghalat pa ako nin pirang minuto.. tibaad nyako maka isip man sinda na may tao sa enotan. Pagsalingoy ko, yaon pa an bitis. Mayong medyas. Naispatan kan mata ko an sadit sagkod garo malumhok na bitis. Kinoto' an daghan ko, nawara an atension ko sa dinadalan ko. Mayong parong an bitis, pero inda - -ta saradit na guramoy kan bitis.. nakakataas nin altapresyon. Nagsasakat sa payo ko..

'Lintian..' Sabi ko sa sadiri ko.. Pero garo inabut ako nin kalintura. An kaluyahan ko sa sarong babae, an bitis. Siguro dawa bakung gayong magayon.. basta maray an tabas kan bitis, maray an panas kan kada moro' sinisilyaban ako. Iyo, malibugon ako pag abut sa bitis.

Uya pa, siguro pinapasuya ako.. siguro gusto palayason ako. Namati ko na sana.. garo isinayad kan babae an bitis niya sa talinga ko. Puta nag irinit an alimantak ko. Baku sa suya, kundi sa girok. Natural, naghiro an hawak ko kan magsayad an bitis sa talinga ko - - pigrani ko lalo an payo ko. Garo ako ayam na pinagigirukan kan babaeng ini, na nasisiraman ako. Inda kung nag aaram siya kan ginigibo niya o talagang trip lang kan baknit na ini na pagirukan an talinga ko.

Dae ako makasalingoy, dae ako maka hiro.

Mayo na.. dae ko na maintindihan an dialogue ni 'Michelle Pfiefer' asin Robert Redfords.

Pirang minuto na nakasayad an bitis sa sakuyang talinga. Mas orog na nag iinit an laman kan guramoy. Mas nagtataraas an barahibo kan sakuyang hawak. Ipinikit ko na lang ang mata ko, mas lalo ko pang isinayad an lalawgon ko, hasta sa bugahan ko nin mainit na hinangos an bitis. Namati ko, garo nag urunat an kalamanan kan bitis niya. Namati siguro an mainit na hangos ko.

Arog lang kami kaini sa laog nin pirang minuto. Dae kami magkabisto alagad garo nag uulay an samuyang mga pagmati. Kaya pinabayaan ko pa.. dae ko aram kung gusto niya an namamati niya. Gusto ko na nganing dilaan, lalo na kan maheheling sa mga pamuruminsan na nagliliwanag - - mapution an bitis.

Medyo naghiro an bitis, huna ko tatanggalon. Saka ko sana nareparo, inipit sa pagultanan kan tukawan. Naka ungos pa giraray an bitis.

'Ah iyo palan..' sa isip ko, 'sige..' Ihinuros ko ang sadiri ko sa tukawan, hasta sa dara na kan kalinturado kung hawak - - hinadukan ko an bitis. Mayong nakaka heling, pero sa posisyon, itsura asin sa pag ignit kan laman, naanalisar ko, gusto kan babae an ginigibo ko.

Saradit na hadok sana an ginigibo ko. Mayo na akong paki aram kung tumbanan ako kan babaeng ini. Basta ako - - nasisiraman. Nahahamutan.

Sinisilyaban.

Padikit dikit, an ginigibo kung mga saradit na hadok. May minsan na linuwas ko an dila ko, dilaan ko an sarong guramoy. Sinupsok ko pa ang puro kan guramoy. Maasgad. Pero masiram. Nagtiriko an gigis. Tanda na nagigirukan man. Pirang minuto pa, may namati akong naghiro. Nadanggog ko pa sa taas..

"Maihi lang ko.."

Medyo nag pundo ako. Pero an bitis, nakasakrang pa sa pag ultanan kan tukawan. An kaibanan palan na babae an nagpaaram.

'Solo na an babae na maysadiri kan bitis..'

Kan mawara an babaeng kaibanan, nagpadagos ako.. pero dae pa nanahloy marikas na ginuyod asin nawara an bitis sa tukawan. Natural nakubhanan ako. Natural natakot ako, huna ko sasampalingon na ako. Orog na kan mamati ko na nagrani an lawas kan babae sa likudan ko. Grabe talaga an kadal kadal kan daghan ko. Nerbyos na inunat ko an sadiri sa tukawan. Pero nadanggog ko an babae, nagtaram sa may likudan ko.

"Ssst.. duman kita sa itaas.." Maluya an boses. Pero nakaka girok. Nagkokobog kobog an tuhod ko kan mag salingoy, harani an lalawgon niya sa lalawgon ko. Bago ako nakahiro, marikas na namati ko an hadok niya sa ngabil ko.

Nag tindog ako. Kulang talaga an tawo, halos kami na sana an nasa balcony, kadaklan nasa baba. Madiklum sa may itaas, apuera kan sadit na liwanag hale sa projector room.. madiklum an irarum. Enot akong nag lakaw, ako nag hanap nin lugar. Nagmamalisya sana ako. Kan maka koa ako nin marhay na pwesto nagtukaw ako. Pagkatapos, saka ko naheling nagtindog man an babae, naglakaw - - luhay luhay paitaas, paduman sa sakuyang natutukawan.

'Buray ano ni..?' Hapot ko sa sadiri.

Kasabay kan pagkadal kadal kan sakuyang daghan. Sexy an lakaw, bakung mataba an hawak. Mas lalo akong nag irinit. Mala ta an sakuyang sadiri, pirit na uurunat sa alog kan sulot kung maong na pantalon.

Luhay-luhay, hasta sa tumukaw sa kataid ko an babae. Halaba an buhok naka putos lang sa likudan. Naka palda nin halipot, asin naka blouse na dae maintindihan an kolor. Medyo takot ako mag hiro. Pero an babae, siguro sinisilyaban naman, bigla ako inakbayan. Nagrani an samuyang lalawgon. Mainit an samuyang mga hinangos. Mahadok na kuta ako, kan mamalisyahan ko na pataas na babae..

'Si Girlie...' Sabi kan kataid ko.. 'Baba ka, baka maheling kita..'

Naghuros pareho an lawas mi sa tukawan. Hayop na amiga ni ta garo babayaan an kaibanan. Iyo man naggad, siguro ngalas ngalas an amiga na nawara an kaibanan niya sa tukawan. Sige an salingoy, nag lakaw, pataas - - pero mas orog kaming nag huros. Mayo siyang maheheling. Halos dae kami nag hahangos. Nagbabae liwat an kaibanan.. sige pa an salingoy. Dae maka taram, dae maka huna na mayo na an saiyang kaibanan.

Sa irarum.. nag hadukan kami. Hayop an hinangos, namit 'Doritos..'

Laplapan kami nin dila. Mayong paki aram kung siisay ako, mayo man pati akong paki aram kung siisay siya. Dae mi naheheling an mga lalawgon mi.

Mayong nagtataram samuya.

An mga kamot mi, sige man an hiro. Halos nakaluhod na ako sa salog kan mag ibaba an sakuyang hadok - pahuros. Poun sa panga.. dinidilaan ko, asin iginugomos an lalawgon sa lawas.

Paibaba.

Tinamaan kan lalawgon ko an duwang suso. Nginudngod ko an lalawgon ko sa darakulang daghan na natatakupan nin bado asin bra.

An kamot ko, sige an hapihap sa saiyang tabay. Malumhok. Makinison. Bakung marikas, bakung ragap.

Nagkamang an lalawgon ko paibaba hasta sa magabut ako sa tuhod, hinadukan ko. Saradit na hadok. Pababa pa an hadok ko pero paitaas an kamot ko. Luhay na nagkakamang an palad ko. Siguro dae naman makatios an babae, ibinuka niya an mga tabay nin mga kuatro pulgada. Namati ko an mainit an sangaw hale sa tahaw.

Deretso an kamot ko na nagkakamang asin nag hahapros. Hasta sa maabut ko an saiyang sentro.
An mainipis na panty, basa basa.

‘Putaa.. malibogon.’

Dinuklit ko an gilid, luway na iginilid ko an pundilyo. Isinurok ko an sarong guramoy sa laog kan basa-basa na baak. Nadanggog kong garo napa hibi sa lindok an babae.
Nag arko sa tukawan.

"Uunnng.. sirammm..."

Basa basa, mapulot an likido - - nagututuro sa palad ko.

Luhay sana, kinito kan guramoy ko an masiram na baak, mientras na padagos an pag hadok ko sa saiyang tabay. An babae, nagtataragas an lawas sa tukawan. Nasisiraman na, lalo na kan itaas kaini an halipot na palda asin isinakrang an bitis sa armrest kan tukawan.

Mas orog na suminungaw an parong kan saiyang kasentruhan. Mas orog man akong inutugan. Naghulod ako, sinikwat ko an sarong botunes kan maong ko, asin ibinbaba ko an zipper kasabay kan brief - - pig luwas ko an sakuya. Matagas na an siete pulgadas na 'ataman..'

Pagkatapos, piglapat ko an lalawgon ko sa sentro kan singit kan babae. Dinilaan ko nin palibut. Pati an singit, pinarong ko an gabos na sungaw na nag aalisngaw hale sa saiyang pag ultanan. Iginilid ko liwat an panty, mayo akong naheheling huli kan grabeng diklum, pero madalio kung nahanap an 'baak..'

Mayo ng kadakul pang istorya - - dinilaan ko.

"Ahhhnnn iinnaaayy.."

Medyo napakusog an agrutong. Natakot ako, tibaad madakop kami kaya sabi ko..

"SShhh... alo sana miss, madakop kita.."

"Iyo.. iyo.. sige lang..masirammm" Sabi kan babae.

Kaya liwat dinilaan ko an baak. Sinudsod kan dila lipotok na likido. Manipis sana an bolbol kan babae. Bakung magirok sa lalawgon - - karkulo ko huben pa an babae. Mas orog akong nasiraman.
Dinilaan ko pa an putay. Hinanap ko an sadit na mani, sinupsop na garo tabagwang.

"UUunggg... sshitt..putahhh.. siram.." Agrutong liwat kan babae, angat na lubot sa tukawan. Pirit na iminumodmod an lalawgon ko sa saiyang buday na manipis an bulbol.

Pirang minuto sana, namalisyahan, nagkibig kibig an lawas niya - - saka biglang luminuwas hale sa tahaw kan putay an mapulot na likido. Garo marungaw an babae.

"AAAhhhh....."

"SShh alo sabi..'

"M-masiram kaya.."

Nagraralamagan an hinangos mi...

"A-ano.. idagos ko pa..?" Hapot ko, luhay sana.

"Ha-ha? eh, ha-habo ko na.."

Habo na? Nangalas ako.. pero, iba palan an gusto niya.

"K-kito'a na ako..."

Sabi niya. Nakubhanan ako, haloy bago ako naka simbag.

"Digdi..?" Takot ako.

"Shh.. Iyo.. sige na dae ko na kaya.. kito'a na ako.."

Nagsalingoy nguna ako sa palibut, mayo pa giraray mga tao na harani samuya.

'Puta swerte, makito ako..' Sabi ko sa sadiri ko.

Nag luhod ako sa salog. Marahay sanang abut an sakuya sa saiya. Orog na kan isog an piad niya sa tukawan, pero namalisyahan ko, may kalson pa siya.

"Halion mo an panty mo.."

"Ha..D-dae na.. igilid ko na lang.." Grabe, garo na ayam na kinikiragan an babaeng ini.

Gi'tilon.

Kinaputan niya an gilid kan panty. Itinutok ko an boto ko. Matagason na garo yantok. An sarong kamot niya dae na gayod naka tios, kinaputan an ibabaw kan boto ko..

"Ay shit, ano, ah - - dakulaon ka.. halat.. halat."

"T-Tano, virgin ka..?" Hinghing na hapot.

"D-dae na, p-pero - - dakulaon ka, tibaad dae mag usto.."

"Prubaran ta, sigeee naaa ta napapa-kito na ako..."

Nagraragot na an ngipon ko sa sobrang gatol.

"Si-sige, pero, luhay sana ha..?"

"Iyo.."

Itinutok ko giraray sa baak na pano-pano na nin mapulot na likido. Ikinuskos ko an payo tanganing maglapot, asin mabasa. Nakakapot na an babae sa sakuyang abaga.

"Si-sige.. ilaog mo.." Pakiulay niya.

Kasunod tulos - - ilinaog ko an laman. Mainiton sa laog. Basa basa na mainiton.

"Puttaaa... ssirraaammm" Napa-agrangay ako.

Naisagad ko, nailaog ko.. dawa medyo dipisil ta piot an pwerta kan babae, pero nailaog ko.

"Ohhhhh... siram.. siram.."

“Kito’a na. Kitoun mo kohhh plleassee..”

Mga agrangay man kan babae. Pero maluhay sana, pirit na pig pupugulan an tinggog na mapa kurahaw sa sensasyon nin libog. Idinoon ko.

SAGAD!

Dae muna ako nag hiro. Nakapikit lang ang mata ko. Pigruromdom kan boto ko an laman sa irarum kan putay kan babae. Aba'a ng siram.
Mga pirang minuto na arog kami kaini, habo ko kutana mag hiro.. ta iba an pagmati sa laog pero an babae.

"Sige na.. kito'a na ako ako.. rikasan mo.."

Nadanggog ko sana ini, dae na ako nag simbag. Nagtipon ako nin kusog. An boto ko, pano na nin isog. Saka ko nagluwas asin nag laog. Enot luhay, pero an mga suminod - - rinikasan ko. Dae ko namamati an tanglay kan sakuyang bitis na nakaluhod sa matagas na salog. Inarado ko an masiram na putay.

"AAhhh AAhhh.." Mga agrangay kan babae.

Pirang minuto pa, uya na naman siya. Luluwasan na naman siya.

"U-Uya na.. luluwasan ako.. luluwasan ako.." Sabi kan babae.

Mas orog akong sinilyaban sa hawak, nag ikot an sakuyang pagmati. Rinikasan ko an pag kito, sagad na sagad na naglalapatak an bayag ko sa saiyang lobot.

PLAK! PLAK! PLAK! PLAK!

Mayo na ako paki-aram kung haen kami!
Hasta sa mamati ko, biyo na nagtuturo an likido kan babae sa bayag ko.

"AAAhhhh...."

Masiram.

Matagok.

MASABAW!

Tinodo ko, dae ko inuntukan - - kinito-kito ko an piot na buday kan babae. Dae ko ni bisto, dae niya ko bisto, sa diklum kan sinihan dae mahiling ang mga lalawgon mi. Apuera kan mga nadadanggog na boses sa mga dialogue naglalapanit an kitoan mi sa madiklum na sinehan. Entero man na nagtuturo an saiyang likido. Nagralapot nin mapulot an bayag ko. Grabe an babaeng ini, sobrang kirag.

"UUUunngggg....."

Napakusog an agrutong niya, marhay sanang maribog man an eksena sa sine. Sinalingoy ko baya, hostage na si Michelle Pfiefer kan mga preso.

Napakusog na an pagkakapogol niya sa sakuya. Labo labo pa ako, mientras na patapos na siya. Namati ko na madali naman akong abutan. Mala, ta nagtataragas na an bayag ko, an laman ko - - asin pu'son ko!

"Miss.. luluwasan na ko..."

Handal ako ta tibaad dae siya pwede putukan, pero mayo girong an babae. 'Ay lintian mayo na ako panahon para sa drama.. kaya mayo akong paki aram.

Hararum an mga hangos ko, mientras sige sana man agrutong kan babae, kan biglang - - puminutok an sakuyang kasit.

Duruderetso sa laog kan putay, sa kalaog-laogan kan cervix. Nagsusumpit.

"OOOOHHHHHHH" Nadanggog ko saiya. Namati niya biyo na nagsisirit an kasit ko.

"Uuungggg.." Ako man, dae ko aram kung pirang santo an naheheling ko sa kalangitan - - gabos sinda nag uurapakan. Masiram.

Labo labo asin mas lalo kung rinikasan an pagkito. Sinasabat na ngani ako kan babae. Rilingaw na ako kung pano nangyari ini. First time ko na makakito sa laog kan sinehan. Sa dae ko pa kabisto.
Pirang minuto pa, linalapag kan daghan ko an hinangos. Pagal pagal ako. Magin an babae, enterong nag aarab adab an daghan huli sa kapagalan. Saka ko sana namalisyahan na naka itaas na palan an bado kaini, asin linuwas sa bra an saiyang suso. Pinipiri pisi niya an sadiri.

Nagbaba ako, ta sinupsop ko an sarong nipple. Saditon pa, karkulo ko, bihira pa ining malamutak. Kaya napa kamot siya sa payo ko asin halos rabnuton an buhok kan dinalaan ko an nipple niya, mientras na nag pipitik an boto ko sa laog kan putay niya.

Hanggang sa magtungkay an boto ko, luway na nagluwas sa saiya.

***

Pagkatapos maibalik ang mga bado mi sa sadiri, nagpahingalo muna kami na magkataid.
Pero mas gusto pa ko ning maorag pang labanan. Plano ko na agdahon siya, gusto ko buelo, gusto ko kami lang - - gusto kung dilaan asin pag sawaan an bitis niya gabos na lawas niya. 

Madiklum pa ang palibut. Malipot. Kaya kapot mi an mga palad mi, nagpahingalo kaming magkataid. Naghahagod ang hinangos. Dae ako naka tios, ako na an enot na nagtaram sa maluyang tinggog.

"Hamag ka, binayaan mo si amiga mo. Sige hanap. Ano mo to?" Sabi ko.

"Hihi, bayai na to, grabeng kapritso. Kaklase ko to kan High School diyan sa Colegio."

"Pero the best ka. Masiramon kang kitoon."

"Ika man. Nag-enjoy ako. Dawa makulong ang piad ko." Kinudot niya ako.

"Pagkatapos kaini, mag mirendal muna kita sa luwas."

Nakaheling sana siya sa enotan, garo man daa nag dadalan. Pero nagsimbag.

"Pagkatapos..?" Nakubhanan ako sa hapot niya. Pero siyempre, marikas man ako.

"Diyan sa Crown, kitoan pa kita.. hehehe.."

... Read More

About the Author :

Joined: May 14, 2014 (4 years old)
Writings: 29

Send PM · Male · Offline

84 comments   3 favorites   3,938 views